×

Tag learn-around

ทำไม? ไปเรียนอินเดีย

เหตุผลที่ทำให้หลายคนอยากไปเรียน “อินเดีย” | การศึกษาได้รับการยอมรับระดับโลก | การเรียนการสอนใช้ภาษาอังกฤษ | ค่าเล่าเรียนูกกว่าเมืองไทย | ค่าครองชีพถูกกว่าเมืองไทย | ได้ประสบการณ์หลากหลายนอกห้องเรียน

เรียนสไตล์ฟินแลนด์

ฟินแลนด์เป็นเบอร์ 1 ด้านการศึกษาได้อย่างไร? เริ่มเรียนช้าและเรียนน้อย เน้นเรียนผ่านการเล่น | ไม่แน้นการแข่งขัน ไม่เปรียบเทียบกัน | เด็กในชั้นเรียนไม่มาก ครูดูแลทั่วถึง | เรียนสายอะไรก็ได้ ตามความสนใจของตัวเอง | อาชีพครูมีเกียรติ ใช้คะแนนสอบเข้าสูง

amazon anti fatigue mats