×

Tag กฎ-murphy

สิ่งต้องทำ...เมื่อชีวิตเจอกฎ Murphy

ทุกสิ่งที่สามารถผิดพลาด จะผิดพลาด แล้วเราจะทำยังไงเพื่ออยู่รอดหากเจอสถานการณ์เคราะห์ซ้ำกรรมซัด

amazon anti fatigue mats