×

Tag ค่าคลอดบุตร

เบิกค่าคลอดบุตรประกันสังคม…ได้เท่าไหร่?

มีลูกหนึ่งคนภาระค่าใช้จ่ายที่จะตามก็มีอีกเยอะ แต่ถ้าเรามีสิทธิประกันสังคม และ ใช้สิทธินั้น ก็น่าจะช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ไม่น้อย เริ่มตั้งแต่ค่าคลอด …เบิกได้เท่าไหร่ ?

amazon anti fatigue mats