×

Tag งู

ง. งู

ตามรอยพ่อ | ก-ฮ | ง. งู | ผู้ถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทต่างทราบดีว่า เป็นเรื่องปกติที่รถในขบวนเสด็จฯ ของพระองค์จะหยุดเพื่อให้สัตว์ข้ามหรือออกจากถนนก่อน ขบวนเสด็จฯ จึงจะเคลื่อนที่ต่อไปได้

amazon anti fatigue mats