×

Tag วันภาษาไทยแห่งชาติ

ว. วันภาษาไทยแห่งชาติ

ตามรอยพ่อ ก-ฮ | ว. วันภาษาไทยแห่งชาติ | ในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จฯ ไปทรงร่วมอภิปรายในเรื่อง “ปัญหาการใช้ภาษาไทย” และมีพระราชดำรัสตอนหนึ่ง ความว่า “…ภาษาไทยเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเป็นเครื่องมือของมนุษย์ชนิดหนึ่ง คือเป็นทางสำหรับแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งที่สวยงามอย่างหนึ่ง เช่นในทางวรรณคดี เป็นต้น ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดี…”

amazon anti fatigue mats