×

Tag สิ่งสำคัญ

สิ่งจำเป็น VS สิ่งสำคัญ

มนุษย์เรามีเวลาอยู่บนโลกนี้เฉลี่ย 25,500 วัน  ใช้เวลานอนไปแล้ว 1 ใน 3 เหลือเวลาให้ใช้ชีวิตแบบมีสติอีกเพียงแค่ 2 ใน 3  ยิ่งคุณผ่านชีวิตมามากเท่าไหร่ เวลาลจริงๆ ของคุณก็ยิ่งเหลือให้ใช้น้อยลงเท่านั้น 

amazon anti fatigue mats