×

Tag หน้าที่

“วิธีเลี้ยงลูก” แบบ… คุณลุงโฉลก สัมพันธารักษ์

วิธีเลี้ยงลูก  แบบ…  คุณลุงโฉลก สัมพันธารักษ์

“เด่นให้ถูกที่ ดีให้ถูกเวลา”

“วงออร์เคสตรา” ก็คงเหมือนกับ “ชีวิตการทำงาน” ของใครหลายคน… ถ้าวันนี้เราไม่ใช่ ‘ผู้นำ’ หรือ ‘วาทยากร’ ก็ใช่ว่าไม่สำคัญ ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเป็นใคร หากแต่อยู่ที่เรา ‘ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วหรือยัง’

ห. หน้าที่

ตามรอยพ่อ ก-ฮ | ห. หน้าที่ | ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นแบบอย่างอันสูงสุดของความรับผิดชอบต่อการทำหน้าที่ ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการที่บุคคลต่างๆในสังคม ต้องตั้งใจทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อตรงสุจริต เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของประเทศ

amazon anti fatigue mats