×

Wealth Me Up W VDO

ปี 2O23 “ไทยยังแจ๋ว” แม้เศรษฐกิจโลกแผ่ว | ลงทุนนิยม EP.243

กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ปี 2023 “ไทยยังแจ๋วแม้เศรษฐกิจโลกแผ่ว

 

3:28 | เปิดรายการ

4:20 | อาการป่วยของเศรษฐกิจแต่ละประเทศ?

19:13 | จับตาเศรษฐกิจไทยปีหน้า

25:49 | ความท้าทายใหญ่เศรษฐกิจโลกปี 2023

32:38 | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ปัจจุบัน

34:55 | ’ไทยกับโอกาสเติบโตในปี 2023

 

ร่วมพูดคุยกับ

 

ดร.กิริฎา เภาพิจิตร 

ผอ.นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

และการพัฒนาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

 

ศิรัถยา อิศรภักดี 

ผู้ดำเนินรายการ

Related Stories

amazon anti fatigue mats