×

Wealth Me Up คำพ่อสอน

ข. ขาดทุนคือกำไร

30,281

 

ในการลงทุนดำเนินโครงการขนาดใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงแนะให้มองถึงผลสำเร็จของงานในลักษณะความคุ้มค่ามากกว่าคุ้มทุน คือมองถึงผลสำเร็จที่จะมีต่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน มากกว่าผลกำไรซึ่งเป็นตัวเงิน อันเป็นหลักที่พระองค์ทรงเรียกว่า “ขาดทุนคือกำไร” “เราขาดทุน เราก็ได้กำไร” “ขาดทุนเป็นกำไรของเรา” หรือ “Our loss is our gain

 

พระองค์มีพระราชดำรัสเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ ความตอนหนึ่งว่า

 

“นักเศรษฐศาสตร์คงค้านว่าไม่ใช่ แต่เราอธิบายได้ว่า ถ้าเราทำอะไรที่เราเสีย แต่ในที่สุด ที่เราเสียนั้นเป็นการได้ทางอ้อม ตรงกับงานของรัฐบาลโดยตรง เงินของรัฐบาลหรืออีกนัยหนึ่งคือ เงินของประชาชน ถ้าอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ก็ต้องลงทุน ต้องสร้างโครงการซึ่งต้องใช้เงินเป็นร้อย พัน หมื่น ล้าน ถ้าทำไปเป็นการจ่ายเงินของรัฐบาล”

 

“แต่ในไม่ช้า ประชาชนจะได้รับผล ราษฎรอยู่ดีกินดีขึ้น ราษฎรได้กำไรไป ถ้าราษฎรมีรายได้ รัฐบาลก็เก็บภาษีได้สะดวก เพื่อให้รัฐบาลได้ทำโครงการต่อไป เพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติ ถ้ารู้รักสามัคคี รู้ว่าการเสียคือการได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า และการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้…”

 

ที่มา : หนังสือ ตามรอยพ่อ ก-ฮ  ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

Related Stories

amazon anti fatigue mats