×

Wealth Me Up คำพ่อสอน

ณ. เณร

2,435

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการส่งเสริมการบวชเรียนของเยาวชน โดยพระราชทานพระราชดำริให้มีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้นเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๖ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน ๑๓ ล้านบาท เป็นทุนเล่าเรียนหลวงให้พระภิกษุและสามเณรมีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยและพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพระพุทธศาสนาสามแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ทุนนี้ใช้เป็นค่าลงทะเบียนเรียน ค่าหนังสือตำราเรียน และค่าธรรมเนียมต่าง

 

โครงการเริ่มมอบทุนเป็นปีแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยเป็นทุนสนับสนุนพระภิกษุสามเณรที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรมในระดับปริญญาตรี โท และเอก จำนวน ๗๖ ทุน และที่กำลังจะเข้าสอบประโยคเปรียญธรรม ๖, ๗, ๘ และ ๙ จำนวน ๗๖ ทุน รวมทั้งสิ้น ๑๕๒ ทุน

 

นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี และกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงฯ กล่าวถึงโครงการนี้ว่า

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านทรงอุปภัมภ์พระพุทธศาสนามาโดยตลอด แต่เรื่องของทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย พระองค์ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นหัวใจหลัก เพื่อที่ว่าพระภิกษุสามเณรที่ได้รับทุนจะมีกำลังศึกษาได้จนสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย เข้าถึงแก่นของคำสอนของพระพุทธองค์ แล้วนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังให้เกิดผล จากนั้นจึงนำไปสอนประชาชนอย่างถูกต้องและแพร่หลายต่อไปในอนาคต”

 

ที่มา : หนังสือ ตามรอยพ่อ ก-ฮ  ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

Related Stories

amazon anti fatigue mats