×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

ประกันชีวิตของคนล้มละลาย

28,742

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

มีหนี้…ก็ต้องใช้หนี้

 

แต่หากมีหนี้สินล้นพ้นตัวเกิน 1 ล้านบาท แล้วไม่จ่ายหนี้คืน….

 

เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิร้องขอให้ทางศาลเป็นผู้พิจารณาและมีคำสั่งเพื่อให้บุคคลนั้นตกเป็นบุคคลล้มละลายได้ และเมื่อศาลมีคำสั่งแล้วจะมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์เข้ามาดำเนินการรวมรวมทรัพย์สินต่างๆ ที่มีอยู่เพื่อบังคับชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย

 

หากถูกศาลสั่งเป็นบุคคลล้มละลาย…กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซื้อไว้จะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง?

 

ผลกระทบจากการล้มละลายต่อการเอาประกันชีวิตแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

 

 

กรณีเป็นบุคคลล้มละลายก่อนเป็นผู้เอาประกัน

ปกติแล้วบุคคลล้มละลายจะถูกห้ามทำนิติกรรมใดๆ ที่ไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ เพื่อป้องกันไม่ให้โอนย้ายทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายไปให้คนอื่น โดยทรัพย์สินที่มีอยู่ก็จะถูกยึดอายัดด้วย ไม่ว่าจะเป็นบ้านและที่ดิน สินทรัพย์ลงทุน  ของมีค่า ฯลฯ ทรัพย์สินเหล่านี้จะถูกรวบรวมไว้เป็นกองทรัพย์สินเพื่อการบังคับชำระหนี้

 

การขอเอาประกันหรือการทำประกันชีวิตถือเป็นการทำนิติกรรมสัญญาประเภทหนึ่ง ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ เงินที่มีอยู่ก็เป็นสินทรัพย์ในกองทรัพย์สินเพื่อการบังคับชำระหนี้ จึงไม่สามารถจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตได้อย่างแน่นอน

 

ดังนั้นจึงเป็นข้อกำหนดทั่วไปว่า บุคคลที่จะทำประกันชีวิตต้องมีสุขภาพดี มีความสามารถหารายได้ ไม่ติดสารเสพติด ไม่ต้องโทษคดีอาญา และต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายอีกด้วย

 

แต่ถ้าผู้ชำระเบี้ยไม่ใช่บุคคลล้มละลายชำระเบี้ยให้ผู้เอาประกันซึ่งบุคคลล้มละลาย ทำได้มั้ย?

 

กรณีนี้ถือว่าบุคคลล้มละลาย ซึ่งเป็นผู้เอาประกันอยู่ในฐานะคู่สัญญาโดยตรงกับบริษัทประกันชีวิต จึงถือว่าเบี้ยประกันที่จ่ายไปเป็นของบุคคลล้มละลายนั้นด้วย สัญญาประกันชีวิตในกรณีนี้จะไม่เกิดและบริษัทผู้รับประกันจะถูกบังคับให้จ่ายเบี้ยคืนแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ตามฐานะลาภมิควรได้ต่อไป

 

สรุปก็คือ บุคคลล้มละลายจะทำสัญญาประกันภัยหรือนิติกรรมใดๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก่อน หากมิได้รับความยินยอม สัญญาประกันภัยหรือนิติกรรมดังกล่าวย่อมตกเป็นโมฆะตามกฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย

 

ดังนั้นการทำประกันชีวิตในระหว่างที่ตกเป็นบุคคลล้มละลาย โดยไม่ผ่านความเห็นชอบของเจ้าหน้าที่ จึงไม่เกิดสัญญาผูกพันใดๆ

 

ส่วนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระไปแล้วก็จะถูกเรียกคืนในฐานะลาภมิควรได้ เว้นแต่การขอเอาประกันชีวิตนั้นทำโดยอาศัยความสัมพันธ์และส่วนได้เสียในการขอเอาประกันชีวิต เช่น บุตรต้องการเอาประกันชีวิตมารดา โดยที่ตัวบุตรเองเป็นผู้รับประโยชน์ ซึ่งต้องระบุให้ชัดเจนว่าเงินที่ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตเป็นเงินของบุตร แต่ยังคงต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ก่อนเช่นกัน

 

กรณีเป็นบุคคลล้มละลายหลังเป็นผู้เอาประกัน

คือผู้เอาประกันทำประกันมาได้ระยะหนึ่ง ก่อนจะกลายเป็นบุคคลล้มละลายภายหลัง กรณีนี้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์จะมีอำนาจในการจัดการกิจการและทรัพย์สินต่างๆ ของลูกหนี้ สิทธิเรียกร้องหรือเงินอื่นใดที่ลูกหนี้มีสิทธิควรจะได้รับ เพื่อรวบรวมเข้าสู่กองทรัพย์สินของลูกหนี้ แล้วจึงนำมาแบ่งบังคับชำระแก่บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายตามกฎหมาย

 

ดังนั้น หากลูกหนี้ผู้เป็นบุคคลล้มละลายมีกรมธรรม์ประกันชีวิตอยู่ ผลประโยชน์ที่จะได้รับตามกรมธรรม์นั้นย่อมถือเป็นสิทธิเรียกร้องต่างๆ ที่ลูกหนี้มีสิทธิควรจะได้รับ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจในการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในกรมธรรม์ เพื่อบังคับทำการไถ่ถอนหรือเวนคืนกรมธรรม์ หรือดำเนินการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่กองทรัพย์สินได้ โดยมีกระทบดังนี้

 

 

  • กรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นจะถูกยึดอายัด ทำให้ผู้เอาประกันที่ตกเป็นบุคคลล้มละลายไม่มีสิทธิในกรมธรรม์อย่างเต็มที่อีกต่อไป การดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์
  • ผลประโยชน์จากเงื่อนไขสัญญา ไม่ว่าจะเป็นเงินจ่ายคืนตามงวด หรือผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลจะถูกยึดอายัดไว้ทั้งสิ้น
  • กรณีกรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืนเกิดขึ้นแล้ว เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์อาจขอเวนคืนกรมธรรม์ เพื่อแปลงกรมธรรม์เป็นเงินสด ก่อนนำเข้ารวมกับกองทรัพย์สินต่อไป การขอเวนคืนหรือยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบอายุตามสัญญาย่อมทำให้ผู้เอาประกันที่ตกเป็นบุคคลล้มละลายเสียผลประโยชน์อันควรได้จากกรมธรรม์ที่มีอายุครบตามสัญญา และเมื่อกรมธรรม์ถูกยกเลิกแล้ว ก็ย่อมไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อเสียชีวิต

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats