×

Tag ตามรอยพ่อ

ต. ตาโต

ตามรอยพ่อ | ก-ฮ | ต. ตาโต | พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มีพระราชดำรัสเล่าถึงตัวอย่างบุคคลต่างๆ ที่มีปัญหาทางการเงินเพราะไม่รู้จักการประมาณตน มีความตอนหนึ่งว่า “…การที่จะทำโครงการอะไร จะต้องทำด้วยความรอบคอบและอย่าตาโตเกินไป…”

ด. เดิน

ตามรอยพ่อ | ก-ฮ | ด. เดิน | มีผู้รับใช้ใกล้เบื้องพระยุคลบาทเคยกราบบังคมทูลถามว่าเหตุใดในหลวงรัชกาลที่ ๙ จึงต้องทรงพระดำเนินเร็ว พระองค์รับสั่งตอบว่า“ที่เราต้องเดินเร็ว ต้องไปเร็ว เพราะว่า ความทุกข์ยากของประชาชนไม่เคยรอใคร”

ณ. เณร

ตามรอยพ่อ | ก-ฮ | ณ. เณร | เรื่องของทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อที่ว่าพระภิกษุสามเณรที่ได้ศึกษาจนสำเร็จเข้าถึงแก่นของคำสอนของศาสนา แล้วนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังให้เกิดผล จากนั้นจึงนำไปสอนประชาชนอย่างถูกต้องและแพร่หลายต่อไปในอนาคต

ซ. ซื่อตรง

ตามรอยพ่อ | ก-ฮ | ซ. ซื่อตรง | พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่เน้นยํ้าเกี่ยวกับความซื่อตรงมีความตอนหนึ่งว่า “อย่าให้ข้าราชการชั้นไหนชั้นใด ข้าราชการหรือประชาชนมีการทุจริต ถ้ามีทุจริตแล้วบ้านเมืองพัง”

ช. แชร์

ตามรอยพ่อ | ก-ฮ | ช. แชร์ | พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มีพระราชดำริเตือนสติแก่ผู้เล่นแชร์ไว้มีใจความตอนหนึ่งว่า “การทำแชร์นี้เท่ากับเป็นการกู้เงิน การกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้นไม่ดี อันนี้เป็นข้อสำคัญ”

ฉ. ฉลองพระบาท

ตามรอยพ่อ | ก-ฮ | ฉ.ฉลองพระบาท | พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างของการประหยัดมัธยัสถ์ด้วยพระองค์เอง ตัวอย่างหนึ่ง คือ ทรงฉลองพระบาทคู่เดิม ที่ซ่อมแซมแล้วยังทรงใช้ได้อีกนานเป็น ๑๐ ปี

amazon anti fatigue mats