×

Tag ราคาหุ้น

11 หุ้น ราคาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น

เช็กเลย! 11 หุ้น ราคา “ต่ำกว่า” มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น

12 หุ้น ราคาพุ่ง

เช็กเลย! 12 หุ้นราคาพุ่งทะลุเพดาน

หุ้นราคาต่ำกว่า 1O บาท ปัจจัยพื้นฐานแน่น

เช็กเลย! 4 หุ้นราคา ไม่เกิน 10 บาท เป็นหุ้นเล็กพริกขี้หนูที่น่าเก็บเข้าพอร์ต เพราะมีจุดเด่นอยู่ที่…อัตราเงินปันผลตอบแทน ไม่ต่ำกว่า 5% ในรอบ 5 ปีล่าสุด | กำไรสุทธิเป็นบวกตลอดในรอบ 5 ปีล่าสุด | อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ไม่ต่ำกว่า 15% ในรอบ 5 ปีล่าสุด

1O หุ้น ราคาน่าคบ ธุรกิจเติบโตได้อีก

เช็กเลย! 10 หุ้น ราคาน่าคบ ธุรกิจเติบโตได้อีก มีตัวไหนบ้าง มาดูกัน…

"ราคาหุ้น" ถูกกำหนดจากอะไร?

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อ “ราคาหุ้น” มาดูกัน… เศรษฐกิจ | อุตสาหกรรม | บริษัท | ผลตอบแทน | ความเสี่ยง | Sentiment ในการลงทุน | แรงซื้อและแรงขาย

สแกน 1O หุ้นโรงพยาบาล ฝ่าวิกฤตไวรัส

ทำไมหุ้นโรงพยาบาลน่าสนใจ? | ธุรกิจมั่นคง ความเสี่ยงต่ำ จำเป็นต่อชีวิตคน | ประเทศกำลังเป็นสังคมผู้สูงอายุ | ได้รับผลกระทบน้อยจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ | มักเติบโตดีในช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดี

amazon anti fatigue mats