×

Tag วัยรุ่น

7 เรื่องเงิน ที่ควรสอนลูก

“เงิน” เป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิต ดั้งนั้น พ่อแม่ควรสอนลูกให้รู้จักและเรียนรู้การออมและใช้เงินตั้งแต่ยังเล็ก… อย่าใช้เงินเกินตัว | บอกที่มาที่ไปของเงินได้ | พอใจในสิ่งที่มี | รู้จักความมีน้ำใจ | ทำงาน แลกเงิน | “เงิน” ใช้แล้วหมดไป | ต้องรู้จักรอ

อายุน้อย (ฝึกมีเงิน)ร้อยล้าน

การเริ่มต้นวางแผนการเงินเป็นเรื่องสำคัญ ยิ่งเริ่มตอนอายุน้อยเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีโอกาสได้เห็นเงินล้านเร็วขึ้นเท่านั้น งั้นมาลองฝึกวิธีให้มีเงินเก็บกันดีกว่า… ฝึกการออมให้ได้ | บันทึกรับ-จ่ายให้เป็น | เน้นปรับเป้าหมายให้สั้นลง

amazon anti fatigue mats