×

Tag เงินสำรองเพื่อฉุกเฉิน

“เงินฉุกเฉิน” มีเท่าไหร่ถึงจะพอ?

เงินสำรองฉุกเฉินควรมีอย่างน้อย 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน ซึ่งแต่ละคนจะมีมาก/น้อย สามารถดูได้จากปัจจัยต่างๆ เหล่านี้… ความมั่นคงของรายได้/งานที่ทำ | ความแข็งแรงของสุขภาพ | สภาพคล่องของสินทรัพย์อื่นที่มี | ปัจจัยอื่นๆ

สูตรใช้เงิน ช่วงCOVID-19

ในช่วงเกิดวิกฤติ COVID-19 แบบนี้ต้องใช้สูตร 60 : 30 : 10 ในการบริหารเงิน 60% …ไว้เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือน 30% …เก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉิน 10% …ออมหรือลงทุนต่อเนื่อง

นี่แหละ...ความสำคัญของ "เงินฉุกเฉิน"

ไหน…ใครบอก “เงินฉุกเฉิน” ไม่สำคัญ? สถานการณ์การจ้างงานในวันนี้ (ไม่เฉพาะการท่องเที่ยว) …บ้าง ปิดกิจการ (ชั่วคราวบ้าง ถาวรบ้าง) …บ้าง งานถูกเลื่อน-ยกเลิก ไม่มีกำหนด …บ้าง Leave without pay…บ้าง ทำงานเต็มเดือน จ่ายครึ่งเดือน…บ้าง ให้ทำงานที่บ้าน จ่ายไม่เต็มเดือน

มีเงินฉุกเฉินเท่าไหร่ ถึงรอด?

ถ้าต้องใช้เงินฉุกเฉิน คุณทำยังไง? ถ้าต้องการใช้เงินตอนนี้ 30,000 บาท มีเงื่อนไขว่าห้ามยืมคนอื่น ห้ามกดจากบัตรเงินสด ห้ามเอาเงินออมมาใช้ คุณมีเงินก้อนนี้มั้ย?

amazon anti fatigue mats