×

Tag เศรษฐกิจพอเพียง

ศ. เศรษฐกิจพอเพียง

ตามรอยพ่อ ก-ฮ | ศ. เศรษฐกิจพอเพียง | ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีพระราชดำริเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมานานแล้วว่า “…เราอยู่พอมีพอกิน…ไม่ใช่จะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้…”

amazon anti fatigue mats