×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

Term Fund vs เงินฝากประจำ

8,690

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

หลายคนเชื่อว่า กองทุนตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ 3/6 เดือน (Term Fund) คล้ายกับเงินฝากประจำ 3/6 เดือน ซึ่งก็ไม่ผิด แต่ยังมีบางสิ่งที่ต่างกันและควรรู้ก่อนลงทุน เช่น

 

วันครบกำหนด

  – เงินฝากประจำ มีวันที่ครบกำหนดแน่นอน ตามระยะเวลาเงินฝากที่เลือกไว้ เช่น 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี เป็นต้น

 

  – Term Fund  วันที่ครบกำหนดถูกกำหนดเป็นช่วงวัน เช่น Term Fund  6 เดือน อาจครบกำหนดในวันใดวันหนึ่ง ในช่วง 5 เดือน 10 วัน ถึง 6 เดือน 20 วันข้างหน้า เป็นต้น

 

หลังครบกำหนด

  เงินฝากประจำ หากผู้ฝากไม่ดำเนินการใดๆ ธนาคารมักนำเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยสุทธิ ไปฝากในเงินฝากประจำระยะเวลาเท่าเดิมอีกครั้ง ส่วนดอกเบี้ยครั้งใหม่ขึ้นกับประกาศธนาคาร ณ วันที่ฝากครั้งใหม่นั้น

 

  – Term Fund จะถูกขายคืนอัตโนมัติ โดยเงินต้นพร้อมผลตอบแทน จะถูกนำเข้าเงินฝากออมทรัพย์หรือกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีสภาพคล่อง (T+1) โดยจะไม่มีการนำไปลงทุนใน Term Fund หากผู้ลงทุนไม่เป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเอง

 

ไถ่ถอนก่อนกำหนด

  เงินฝากประจำ เมื่อมีความจำเป็นสามารถถอนเงินที่สาขาของธนาคารได้ แต่อาจไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือได้น้อยกว่าที่ตั้งใจไว้เดิม

 

  – Term Fund ไม่สามารถไถ่ถอนหรือขายคืนก่อนกำหนดได้ ต้องรอครบกำหนดการลงทุนเท่านั้น

 

โอกาสขาดทุน

  – เงินฝากประจำ ไม่มีความเสี่ยงว่ามูลค่าเงินจะลดลง ยกเว้นธนาคารนั้นเลิกกิจการหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตซึ่งโอกาสเกิดได้ค่อนข้างน้อย และแม้เกิดขึ้นจริง เงินฝากนั้นยังคงได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตาม วงเงินคุ้มครองด้วย (ปัจจุบัน 10 ล้านบาท และทยอยลดลงเป็น 1 ล้านบาทต่อธนาคาร ในวันที่ 11 ส.ค. 63)

 

  – Term Fund  มีผลกำไร/ขาดทุนเกิดขึ้นได้ทุกวันทำการ และตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนอาจผิดนัดชำระหนี้และส่งผลให้กองทุนขาดทุนได้ อย่างไรก็ตาม Term Fund มักมีกลไกคัดเลือกตราสารหนี้ที่ลงทุนเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้ไว้แล้ว

 

ผลตอบแทนที่ได้รับ

  เงินฝากประจำ จะได้รับดอกเบี้ยที่แน่นอนตามประกาศธนาคาร ซึ่งรู้ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี อย่างไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมักต่ำกว่าประมาณการผลตอบของ Term Fund ที่ระยะเวลาใกล้เคียงกัน

 

เช่น เงินฝากประจำ 6 เดือน เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ่ มีดอกเบี้ยสุทธิเพียง 1.18%ต่อปี (เฉลี่ยก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.38%ต่อปี) ในขณะที่ Term Fund 6 เดือน ที่ธนาคารทั้งสามเสนอขาย มีประมาณการผลตอบแทนเฉลี่ย 1.75%ต่อปี เป็นต้น (ข้อมูล ณ ก.พ. 62)

 

  – Term Fund จะได้รับส่วนต่างของมูลค่ากองทุนที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีประมาณการผลตอบแทนไว้ตั้งแต่เริ่มต้นลงทุนแล้ว ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงมักไม่ต่างจากที่ประมาณการไว้มากนัก

 

ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในเวลาที่ใกล้เคียงกัน ใครๆ ก็อยากได้ แล้วตัวเราล่ะ อยากให้เงินฝากที่มีอยู่ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นกันบ้างไหม

ไม่ว่าจะเลือกลงทุนแบบไหน ก็ควรเน้นออมก่อนใช้ เหมือนกับคำกล่าวของ Warren Buffett ที่ว่า “อย่าเก็บออมหลังจากเหลือใช้ แต่ควรใช้เงินที่เหลือจากการออม”

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats