×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

เสียชีวิต ประกันสังคมจ่ายเท่าไหร่

273,556

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

เวลาเราเจอเพื่อนที่ทั้งปีทั้งชาติไม่เคยทัก ไม่เคยเจอ มาทักมาเจอ ก็มักจะเป็นตัวแทนประกันชีวิตซะแล้ว หลายคนอาจถึงกับมองเพื่อนเป็นแมลงสาปไปเลย เพราะมีอคติกับประกันชีวิต เลยไม่ได้มีประกันชีวิตกับเขาซักที

 

แต่รู้หรือไม่ ถึงแม้ไม่ได้ซื้อประกันชีวิตเอาไว้ เราก็ยังมีประกันชีวิตจากประกันสังคม ซึ่งหลายคนไม่รู้ เพราะเรามักจะรู้กันแค่ว่า ประกันสังคมมีประโยชน์มากๆ กรณีว่างงาน เจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร  สงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ โดยผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ประกันสังคมจะให้ มีดังนี้

 

1.ค่าทำศพ | 40,000 บาท

กรณีที่เราในฐานะผู้ประกันตนเสียชีวิต อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน และจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนเดือนถึงแก่ความตาย ผู้จัดการศพจะได้ค่าทำศพ 40,000 บาท  

ผู้จัดการศพ คือ บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้จัดการศพและได้เป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน กรณีไม่ได้ทำหนังสือระบุให้ใครเป็นผู้รับ ประกันสังคมจะจ่ายให้ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย คือคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนที่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน อย่างเช่น หลักฐานจากฌาปนสถานหรือมัสยิดที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ

 

2.เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต | 2-6 เท่าของค่าจ้าง

ประกันสังคมจะจ่ายให้จ่ายแก่คนที่เราระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์นั้น แต่ถ้าเราไม่ได้ระบุไว้ก็ให้นำมาเฉลี่ยจ่ายให้แก่ สามีหรือภรรยา พ่อแม่ หรือลูกของเราในจำนวนที่เท่ากัน ตามอัตราดังนี้

  1. หากตอนเราเสียชีวิต เราจ่ายเงินสมทบเกินกว่า 36 เดือน แต่ไม่ถึง 120 เดือน ทายาทหรือผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ 2 เท่าของค่าจ้างที่นายจ้างนำส่งเงินสมทบ เช่น เงินค่าจ้าง 10,000 บาท รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย 20,000 บาท
  2. หากตอนเราเสียชีวิต เราจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป ทายาทหรือผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ 6 เท่าของค่าจ้างที่นายจ้างนำส่งเงินสมทบ เช่น เงินค่าจ้าง 10,000 บาท รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย 60,000 บาท 

 

3.เงินบำเหน็จชราภาพ | เท่าเงินสมทบที่จ่าย  

กรณีเสียชีวิตก่อนอายุ 55 ปีบริบูรณ์จะได้รับเป็นเงินบำเหน็จชราภาพ ดังนี้

  1. กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน ผู้รับผลประโยชน์จะได้เงินบำเหน็จชราภาพจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ
  2. กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ผู้รับผลประโยชน์จะได้เงินบำเหน็จชราภาพจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายเงินสมทบ เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ พร้อมผลประโยชน์ตอบแทน ตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด

 

ทั้งนี้ กรณีเราเสียชีวิตภายใน 60 เดือนนับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพจากประกันสังคม  ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ 10 เท่า ของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับคราวสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats