×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

ออกจากงานประจำ ต่อประกันสังคมดีมั้ย?

52,713

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ออกจากงานประจำแล้ว ยังจ่ายประกันสังคมต่อดีไหม?” คำตอบนี้ต้องขึ้นอยู่ที่ว่าแต่ละคนจ่ายประกันสังคมกันมานานแค่ไหน เพราะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นบอกเลยว่าต่างกัน

 

จ่ายประกันสังคมมาแล้ว 15 ปีขึ้นไป

แนะนำว่า ไม่ควร ไปต่อกับประกันสังคม เพราะทำให้สิทธิชราภาพหรือเงินบำนาญที่ได้รับลดลง (ต้องรอรับบำนาญตอนอายุ 55 ปี หรือเมื่อออกจากงานหลังอายุ 55 ปี) โดยเงินบำนาญที่ได้คำนวณจากสูตร

 

เงินบำนาญแต่ละเดือน = [20% + ((จำนวนปีที่จ่ายประกันสังคม* – 15 ปี) x 1.5%)] x ฐานเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย

*เศษปี ตัดทิ้ง

 

จากสูตรจะเห็นว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อเงินบำนาญคือฐานเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย โดย

 

  – ช่วงที่ทำงานประจำ ถือเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ฐานเงินเดือนที่ใช้คำนวณ คือ เงินเดือนจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท

  – ช่วงที่ออกจากงานประจำแล้ว แต่แจ้งความประสงค์จ่ายเงินเข้าประกันสังคมต่อ ถือเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจมาตรา 39 ฐานเงินเดือนที่ใช้คำนวณ คือ 4,800 บาท

 

ดังนั้นหากไปต่อกับประกันสังคมภาคสมัครใจหลังออกจากงาน ฐานเงินเดือนจะลดลงจาก 15,000 บาท เหลือ 4,800 บาท หรือเหลือเพียง 32%ของฐานเงินเดือนเดิม ส่งผลให้เงินบำนาญที่ได้ลดลงอย่างแน่นอน

 

แม้ว่าการจ่ายประกันสังคมนานขึ้นทุก 1 ปี (ทุก 12 เดือน) จะได้รับเงินบำนาญเพิ่มขึ้น 1.5%ของฐานเงินเดือนเฉลี่ยฯ แต่ยังคงไม่สามารถชดเชยกับฐานเงินเดือนเฉลี่ยที่ลดลงได้

 

จ่ายประกันสังคมมาไม่ถึง 15 ปี และทำงานอิสระต่อ

แนะนำว่า ควร ไปต่อกับประกันสังคม เป็นผู้ประกันมาตรา 39 เพราะนอกจากเป็นการบังคับตนเองในการสะสมเงินต่อเนื่องจากช่วงที่ทำงานเพื่อให้ได้รับเงินบำเหน็จหรือเงินก้อนตอนที่เกษียณ (กรณีสมทบไม่ถึง 15 ปี) ด้วยตนเองแล้ว ภาครัฐยังช่วยสมทบให้อีกส่วนหนึ่ง แถมยังคงได้รับความคุ้มครองจากประกันสังคมอีก 5 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต และสงเคราะห์บุตร ด้วย

 

แต่อย่าลืมว่าต้องยื่นคำขอเป็นผู้ประกันมาตรา 39 ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ออกจากงานด้วยตนเอง ที่สำนักงานประกันสังคมแต่ละพื้นที่ โดยต้องจ่ายเงินสมทบเดือนละ 432 บาท ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน หรือเลือกหักบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารที่กำหนดก็ได้ (ปัจจุบันมี 6 ธนาคาร ดูเพิ่มเติม www.sso.go.th)

 

จ่ายประกันสังคมมาไม่ถึง 15 ปี และไม่ทำงานต่อ

แนะนำว่า ไม่ควร ไปต่อกับประกันสังคม เพราะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายเดือนละ 432 บาท (เงินสมทบ) ที่แม้ได้รับความคุ้มครองจากประกันสังคม 6 กรณี แต่ในระยะยาวแล้วถือเป็นสิ่งบั่นทอนเงินเก็บที่อยู่ให้หมดเร็วยิ่งขึ้นโดยไม่มีรายได้อื่นมาทดแทน

  

แต่สำหรับใครที่กังวลใจเรื่องสวัสดิการกรณีเจ็บป่วย แนะนำให้ลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพียงแต่อาจมีรายละเอียดการใช้สิทธิรักษาพยาบาลที่ต่างไปจากประกันสังคมอยู่บ้างเท่านั้น

 

ประกันสังคม ถือเป็นสิทธิประโยชน์หนึ่งที่มนุษย์เงินเดือนหลายคนมี การศึกษาข้อมูลให้เข้าใจก่อนตัดสินใจใดๆ เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิประโยชน์หรือการเงินเรื่องอื่นๆ เลย

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats