×

Wealth Me Up คำพ่อสอน

ห. หน้าที่

5,911

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นแบบอย่างอันสูงสุดของความรับผิดชอบต่อการทำหน้าที่ ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการที่บุคคลต่างๆในสังคม ต้องตั้งใจทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อตรงสุจริต เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของประเทศ ดังที่เรามักได้ฟังจากพระราชดำรัสของพระองค์ในหลายๆครั้ง

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำรัสที่น่าจดจำที่สุดเกี่ยวกับความสำคัญของหน้าที่ ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ความว่า

 

“…ความสุขความสวัสดีของข้าพเจ้า จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญมั่นคง เป็นปกติสุข… ความเจริญมั่นคงทั้งนั้น จะสัมฤทธิผลเป็นจริงได้ ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาติ มุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกำลังด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด และด้วยความสุจริตจริงใจโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น

 

“จึงขอให้ท่านทั้งหลายในที่นี้ ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญอยู่ในสถาบันหลักของประเทศ และชาวไทยทุกคนทุกหมู่เหล่า ทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่าง แล้วตั้งจิตตั้งใจให้เที่ยงตรง หนักแน่น ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมอันไพบูลย์ เพื่อชาติบ้านเมืองอันเป็นที่อยู่ ที่ทำกินของเรา มีความเจริญ มั่นคง ยั่งยืนไป…”

 

ที่มา : หนังสือ ตามรอยพ่อ ก-ฮ  ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

Related Stories

amazon anti fatigue mats