×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

ตั้งเป้าหมายแบบ "SMART"

7,911

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

เป้าหมายที่ดีต้องมีความชัดเจน วัดผลได้ ทำสำเร็จได้ เป็นไปได้ และมีระยะเวลากำหนดไว้อย่างชัดเจน แน่นอน หรือที่เรียกง่ายๆ ว่า “SMART Goals” นั่นเอง  เรามาดูความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำว่า SMART กันดีกว่า

 

Specific

 

ชัดเจน เป้าหมายที่ดีต้องถูกกำหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจง ชัดเจน ไม่คลุมเคลือ รู้ว่าต้องการอะไร และจะบรรลุเป้าหมายตอนไหน

 

Measurable 

 

วัดผลได้ เป็าหมายที่ดีต้องวัดผลเป็นตัวเลข หรือตัวเงินได้อย่างชัดเจน เพราะจะทำให้เห็นระยะทางของความก้าวหน้า และรู้ว่าใกล้จะถึงเป้าหมายแล้วหรือยัง

 

Achievable

 

ทำสำเร็จได้ เป้าหมายที่ดีต้องสามารถทำสำเร็จตามเป้าหมายได้ รู้ว่าต้องทำอย่างไร และมีความรับผิดชอบในการทำให้สำเร็จ

 

Realistic

 

เป็นไปได้ เป็าหมายที่ดีต้องมีความเป็นไปได้ สมเหตุสมผล สอดคล้องกับความเป็นจริง และมีความเกี่ยวพันกับชีวิตเรา

 

Time Bound

 

มีกรอบเวลาที่แน่ชัด รู้ว่าตัวเองใช้ระยะเวลาเท่าใดในการทำให้บรรลุเป้าหมาย แต่โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ เป้าหมายระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี เป้าหมายระยะกลาง ประมาณ 1-10 ปี และระยะยาว 10 ปีขึ้นไป

 

อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว ถ้าคุณยังนึกเป้าหมายของตนเองไม่ออก เราจะบอกให้คร่าวๆ สมมติว่าเป้าหมายของคุณ คือ “เก็บเงินดาวน์บ้านในฝัน”  เป้าหมายนี้ จัดว่าเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจ แต่ยังไม่เรียกว่าเป้าแบบ  “SMART Goals”

 

 

#WealthMeUp

 

ที่มาข้อมูล : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Related Stories

amazon anti fatigue mats