×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

กองทุนรวมจ่ายปันผล VS. กองทุนรวมไม่จ่ายปันผล

3,738

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

กองทุนรวมจ่ายปันผล 

 

  • ข้อดี

 

กองทุนจะมีการจ่ายเงินปันผลที่ได้จากหุ้นที่กองทุนไปลงทุนหรือจากผลการดำเนินงานของกองทุน รวมทั้งยังได้ความสบายใจ เพราะได้รับผลตอบแทนเป็นกระแสเงินสดระหว่างทางที่ลงทุน

 

  • ข้อด้อย

 

เงินปันผลที่ได้จากกองทุนต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 10% และเงินออมปลายทางน้อย เพราะเงินปันผลถูกนำมาลงทุนต่อให้งอกเงย

 

กองทุนรวมไม่จ่ายปันผล

 

  • ข้อดี

 

ยิ่งออมนานยิ่งมีเงินออมปลายทางมาก เพราะเงินปันผลถูกนำไปลงทุนต่อ (Reinvest) และไม่ถูกหักภาษีจากเงินปันผล เพราะไม่มีการจ่ายเงินปันผลนั่นเอง

 

  • ข้อด้อย

 

ใช้เวลาลงทุนนานจึงจะเห็นผลการทบต้นทบดอกของเงินลงทุนและเงินปันผล รวมทั้งมีความกังวลว่าอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ต้องการ เมื่อเผชิญความผันผวนของราคาหลักทรัพย์

 

 

#WealthMeUp

 

ที่มาข้อมูล : https://www.set.or.th/set/education/knowledgedetail.do?contentId=7060&type=infographic

Related Stories

amazon anti fatigue mats