×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

อยากเกษียณตอนอายุ 55 ปี ต้องเตรียมอะไรบ้าง

1,774

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ทุกวันนี้ กระแสการเกษียณก่อนอายุ 60 ปีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น อายุ 55 ปีก็ตัดสินใจเกษียณเพื่อใช้ชีวิตตามที่วางเป้าหมายเอาไว้ และที่ผ่านมาอาจเห็นรอบข้างเกษียณไปแล้วมีความสุข จึงมีความสนใจบ้าง

 

ถ้าสนใจเกษียณก่อนกำหนด ก็ต้องทำการวางแผนและทบทวนให้ละเอียดรอบคอบ โดยในเบื้องต้นควรมี 3 เรื่องหลัก ๆ ดังนี้

 

รายได้ที่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ

 

หลายคนอาจมีคำถามว่า ควรมีเงินเก็บเท่าไหร่เพื่อให้เพียงพอและหยุดทำงานได้ตอนอายุ 55 ปี คำตอบคือ จำนวนเงินขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของรายได้และการใช้จ่ายเพื่อเกษียณตามแผนที่วางไว้

 

นักวางแผนการเงินกล่าวว่าควรมีเงินไว้ใช้หลังเกษียณประมาณ 70 – 80% ของค่าใช้จ่ายต่อเดือนในปัจจุบัน เช่น ปัจจุบันมีค่าใช้จ่าย 10,000 บาทต่อเดือน หลังเกษียณจะมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนราว 7,000 – 8,000 บาทต่อเดือน

 

จากนั้นก็ประเมินว่าตั้งแต่อายุ 55 ปี เป็นต้นไปจะมีอายุขัยกี่ปี เช่น คาดว่าจะสิ้นลมหายใจตอนอายุ 85 ปี แสดงว่ามีชีวิตหลังเกษียณอีกประมาณ 30 ปี (360 เดือน) แสดงว่าควรมีเงินเพื่อให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายหลังเกษียณอย่างน้อย ๆ 2,520,000 บาท แต่เงินเก็บนี้ใช้เพื่อค่าใช้จ่ายเท่านั้น ยังไม่รวมค่ารักษาพยาบาล หนี้สินบางประเภท หรือเงินเฟ้อ แสดงว่าควรมีเงินเก็บมากกว่านี้พอสมควร

 

ที่สำคัญ คนไทยมีอายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้น จึงต้องประเมินและเตรียมตัวจริงจังเพื่อให้มีเงินเพียงพอตลอดอายุที่เหลืออยู่ และเมื่อปลายปี 2564 สำนักงานประกันสังคมได้ปรับการเกษียณอายุจาก 55 ปี เป็น 60 ปี

 

ดังนั้น หากเกษียณตอนอายุ 55 ปี ต้องมีแหล่งเงินเก็บที่เพียงพอใช้ในแต่ละเดือนเป็นระยะเวลา 5 ปี จึงจะสามารถรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมได้ รวมถึงถ้าลงทุนไว้ในกองทุนรวม RMF หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งมีเงื่อนไขว่าสามารถขายคืนได้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ซึ่งการใช้ประโยชน์จากกองทุน

 

ดังกล่าวจึงสอดคล้องกับช่วงเวลาที่นำเงินออกมาใช้ได้โดยไม่ผิดเงื่อนไขหรือถูกหักสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่สำคัญ เมื่อเกษียณแล้วก็ไม่ได้แปลว่าต้องหยุดสร้างผลตอบแทน วิธีการ คือ การนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับสไตล์การลงทุนและระดับความเสี่ยง ซึ่งก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียด เพราะเนื่องจากเป็นเงินก้อนสุดท้ายของชีวิต จึงต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากกว่าระดับผลตอบแทน

 

ค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณ

 

ถ้าต้องการเกษียณตอนอายุ 55 ปี ควรพิจารณาแหล่งประกันสุขภาพเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในยามเจ็บไข้ได้ป่วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นการทำประกันสุขภาพ โดยให้มีระยะเวลาการให้ความคุ้มครองที่สอดคล้องกับอายุเกษียณ ขณะเดียวกันต้องศึกษาข้อมูลและใช้ประโยชน์จากสิทธิประกันสังคมที่ให้บริการแก่ผู้มีอายุ 55 ปีขึ้นไป เพื่อช่วยไว้วางใจได้ในระดับหนึ่งว่าเมื่อต้องเข้ารักษาพยาบาล จะบรรเทาค่าใช้จ่ายได้  

 

การใช้ชีวิตหลังเกษียณ

 

ขอให้จินตนาการภาพชีวิตหลังเกษียณอายุก่อนกำหนดว่าต้องการทำอะไร จะใช้เวลา และใช้เงินที่มีอยู่อย่างไร เช่น ต้องการเดินทางท่องเที่ยว ก็ต้องประเมินเงินที่มีว่าสามารถสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวหรือไม่ เช่นเดียวกันถ้าต้องการใช้เวลาดูแลคนในครอบครัวหรือเป็นอาสาสมัครเพื่อทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ก็ควรมีแผนที่ชัดเจนเพื่อให้หลังออกจากงาน ไม่เคว้งคว้างและส่งผลต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายในระยะยาว

 

 แน่นอนว่า เกษียณก่อนกำหนดถือเป็นเรื่องโชคดี เพราะจะได้ใช้เวลาที่เหลือในการใช้ชีวิตตามที่ตัวเองวางแผนเอาไว้ แต่ทุกอย่างจะเป็นไปตามที่คาดหวังก็ต้องวางแผนให้ละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะเรื่องเงินที่ต้องมีเพียงพอ ถ้าทำได้ชีวิตหลังเกษียณจะมีความสุขและไม่เป็นภาระลูกหลาน

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats