×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

1O หุ้น SET5O Free Float สูง ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง

645

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line Youtube | Instagram

 

Free Float เป็นปริมาณการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือจำนวนหุ้นที่อยู่ในมือของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยไม่รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ลงทุนที่มีส่วนร่วมในการบริหารและไม่ได้เป็นหุ้นที่ซื้อคืน ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้สัดส่วนว่าหุ้นต้องมี Free Float ไม่น้อยกว่า 15% และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย  

 

ตัวอย่าง 

หุ้น ABC มี Free Float 15% หมายความว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อยถือครองหุ้น 15% ของหุ้นทั้งหมด สมมติว่าหุ้นมีจำนวน 100 ล้านหุ้น แสดงว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยถือครองหุ้น 15 ล้านหุ้น หรือหุ้น XYZ มี Free Float 60% หมายความว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อยถือครองหุ้น 60% ของหุ้นทั้งหมด สมมติว่าหุ้นมีจำนวน 100 ล้านหุ้น แสดงว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยถือครองหุ้น 60 ล้านหุ้น 

 

โดยสัดส่วน Free Float ถือว่ามีส่วนสำคัญที่ทำให้หุ้นมีสภาพคล่องในการซื้อขาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่จะซื้อขายหุ้นได้อย่างคล่องตัวและได้ราคาที่เหมาะสม ผลที่ตามมาคือ ทำให้หุ้นเกิดความน่าสนใจลงทุน  

 

โดยหุ้นที่มีสัดส่วน Free Float สูง หมายความว่า มีผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นมาก แต่ก็ไม่ได้แปลว่าหุ้นตัวนั้นจะมีสภาพคล่องในการซื้อขายสูงเสมอไป เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายย่อยบางรายที่เน้นลงทุนระยะยาวจะไม่ได้ซื้อขายเปลี่ยนมือบ่อยครั้ง

 

ลักษณะสำคัญของหุ้น Free Float สูง

 

  • สภาพคล่องสูง เนื่องจากมีปริมาณการซื้อขายในตลาดมาก (กระจายอยู่ในมือนักลงทุนรายย่อยจำนวนมาก) ทำให้นักลงทุนสามารถซื้อขายเข้าออกได้สะดวก
  • ราคามีเสถียรภาพมากกว่า ราคาหุ้นมีความผันผวนไม่มาก เพราะกลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวถือหุ้นในสัดส่วนต่ำ จึงมีความเสี่ยงที่จะถูกแทรกแซงจากผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวต่ำตามไปด้วย
  • มีโอกาสเติบโตสูง เนื่องจากบริษัทมักจะให้ความสำคัญกับผลประกอบการและการเติบโตอย่างแท้จริง โดยไม่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่
  • ราคาหุ้นสะท้อนมูลค่าที่แท้จริง เนื่องจากอุปสงค์ต่อหุ้นอยู่ในระดับสูงจากนักลงทุนรายย่อยที่มีสัดส่วนจำนวนมาก
  • ลดการปั่นหุ้น สามารถลดการบิดเบือนหรือความผิดปกติของราคาหุ้นลงได้ (ปั่นหุ้น) เนื่องจากต้องใช้เงินจำนวนมาก เพื่อทำให้ราคาหุ้นมีการเปลี่ยนแปลง

 

ดังนั้น ในช่วงตลาดผันผวน บรรยากาศการลงทุนไม่แน่นอนและเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารเชิงลบ นักลงทุนจึงนิยมเลือกลงทุนในหุ้น Free Float สูง เพื่อโอกาสในการซื้อขายหุ้นได้สะดวก ราคามีเสถียรภาพ และมีโอกาสเติบโตสูงจากผลประกอบการ

 

Related Stories

amazon anti fatigue mats