×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

5 เงินกู้ที่ควรรู้

5,202

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

การกู้เงินจากธนาคารมีหลายรูปแบบ การเข้าใจจุดเด่นและข้อจำกัดแต่ละรูปแบบ จะช่วยให้เลือกเงินกู้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับตนเองและสถานการณ์ได้ ซึ่งทางเลือกที่ว่านั้นหลักๆ ได้แก่

 

บัตรกดเงินสด

 • เป็นวงเงินพร้อมใช้ ที่สามารถกดเงินออกมาได้ทันทีเพื่อสิ่งที่ต้องจ่ายด้วยเงินสด เช่น ค่าแรงช่างซ่อมแซมบ้าน/รถยนต์ ฯลฯ
 • ข้อจำกัด คือ อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 28%ต่อปี ซึ่งสูงกว่าทางเลือกอื่นๆ

 

บัตรเครดิต

 • เป็นวงเงินพร้อมใช้ ทั้ง () การรูดซื้อสินค้าจากร้านค้าขนาดใหญ่ที่รับบัตรเครดิต โดยเมื่อถึงกำหนด (15-55 วันหลังรูดบัตร) หากชำระเต็มจำนวนจะไม่มีภาระดอกเบี้ย และ () กดเงินสด ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงบัตรกดเงินสด
 • มีอัตราดอกเบี้ย 18%ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าบัตรกดเงินสด และบางธนาคารสามารถเลือกใช้โปรแกรมผ่อน 0% ได้
 • ข้อจำกัด คือ อัตราชำระขั้นต่ำสูงกว่าบัตรกดเงินสด มักมีค่าธรรมเนียมเมื่อกดเงินสด และบัตรบางประเภทมีค่าธรรมเนียมรายปีที่ไม่สามารถขอยกเว้นได้

 

สินเชื่อส่วนบุคคล

 • เป็นการกู้เงินก้อนออกมาครั้งเดียว และทยอยชำระเป็นค่างวดที่เท่ากันทุกเดือน
 • มักผ่อนได้นานสุด 5 ปี ส่งผลให้ภาระผ่อนแต่ละเดือนน้อยกว่าสองทางเลือกแรก
 • อาจได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสองทางเลือกแรก หากกู้วงเงินสูง
 • ข้อจำกัด คือ อาจมีเงื่อนไขการปิดหนี้ก่อนกำหนด หรือชำระมากกว่าค่างวดตามสัญญา

 

สินเชื่อที่ใช้รถ/บ้านเป็นหลักประกัน

 • เป็นการกู้เงินก้อนและทยอยชำระเป็นค่างวดที่เท่ากันทุกเดือนเช่นเดียวกับสินเชื่อส่วนบุคคล
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสามทางเลือกแรก โดยขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์และเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระนานกว่าสินเชื่อส่วนบุคคล โดยสินเชื่อบ้านสูงสุด 15-30 ปี และสินเชื่อรถสูงสุด 5-7 ปี
 • ข้อจำกัด ต้องมีบ้านหรือรถปลอดภาระมาเป็นหลักประกัน มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าแบบอื่น เช่น ค่าจดจำนอง ฯลฯ ต้องศึกษาความต่างระหว่างดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกและแบบคงที่ เช่น อัตราแบบคงที่ 1%ต่อปี อาจเทียบเท่าอัตราแบบลดต้นลดดอกที่สูงถึง 1.8%ต่อปี รวมไปถึงเงื่อนไขการปิดหนี้ก่อนกำหนด หรือชำระมากกว่าค่างวดตามสัญญา

 

รีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้าน

 • เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ผ่อนสินเชื่อบ้านมาแล้วเกิน 3 ปี (ขึ้นกับเงื่อนไขแต่ละสัญญา) สามารถรีไฟแนนซ์จากธนาคารเดิมไปธนาคารใหม่ และนำวงเงินกู้ส่วนต่างมาใช้จ่าย
 • เป็นทางเลือกที่ดอกเบี้ยต่ำกว่าทางเลือกอื่น และผ่อนได้นานสุดถึง 30 ปี
 • ข้อจำกัด มีค่าใช่จ่าย เช่น ค่าจดจำนอง ฯลฯ ต้องเช็กเงื่อนไขค่าปรับกรณีรีไฟแนนซ์ในสัญญาเดิมก่อน

 

แหล่งเงินกู้มีหลากหลาย การเลือกใช้ให้เหมาะสมนอกจากช่วยให้มีต้นทุนดอกเบี้ยที่ต่ำเท่าที่เป็นไปได้แล้ว ยังช่วยให้มีค่าวงดและระยะเวลาผ่อนที่เหมาะสมด้วย

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats