×

Tag เศรษฐกิจชะลอตัว

รูปแบบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

เมื่อวิกฤตเศรษฐกิจปรับลดลงถึงจุดต่ำสุด จากนั้นเศรษฐกิจก็จะฟื้นตัว แต่การฟื้นตัวก็มีความแตกต่างกัน U-Shaped …ฟื้นตัวอย่างช้าๆ V-Shaped …ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว W-Shaped …ฟื้นตัวแบบไม่ยั่งยืน L-Shaped …ฟื้นตัวใช้เวลานาน

หุ้นร่วงแบบนี้…ซื้ออะไรดี?

ซื้ออะไรดี? อาจไม่ใช่คำถามที่ดี ในวันที่หุ้นดิ่ง ทองเด้ง คำถามยอดฮิตจากหน้าและหลังไมค์คือ…ซื้ออะไรดี? คำตอบคือ ‘ไม่รู้’ เพราะเป้าหมาย-ความสามารถในการรับความเสี่ยงเรื่องการลงทุนของแต่ละคนย่อมต่างกัน ไม่มี one size fit all สำหรับคำถามนี้

เศรษฐกิจแบบไหน…ก็ลงทุนได้

รู้ยัง? ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นแบบไหน เงินเฟ้อจะต่ำ…เศรษฐกิจจะชะลอตัว ก็ลงทุนได้

ทำความเข้าใจ…เศรษฐกิจไทยแค่ “ชะลอตัว”

…ภาวะเศรษฐกิจไทยตอนนี้แค่ “ชะลอตัว” ไม่ได้ “หดตัว” หรือ “ถดถอย” 3 คำนี้แตกต่างกันอย่างไร
…แล้ว GDP ของไทยในปี 2562 หลายหน่วยงานด้านเศรษฐกิจมองอย่างไร ไปจบตรงไหน ?

amazon anti fatigue mats