×

Wealth Me Up คำพ่อสอน

ซ. ซื่อตรง

2,536

 

ความซื่อตรงเป็นหนึ่งในทศพิธราชธรรม คือ อาชชวะ

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวงตั้งแต่ทรงครองราชย์มาด้วยความซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อประชาชน และต่อประเทศชาติ พระองค์ยังพระราชทานพระราชดำรัสเน้นยํ้าเกี่ยวกับความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำหน้าที่แก่บุคคลต่างๆเสมอ ทั้งนี้เพราะทรงตระหนักถึงภัยที่ทำลายประเทศจากการทุจริต

 

พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ว่าราชการจังหวัดระบบบูรณาการ (ผู้ว่าฯ ซีอีโอ) เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ มีความตอนหนึ่งว่า

 

“…ทำอย่างไรจึงจะปราบทุจริตได้ ปราบทุจริตจะว่าเป็นเรื่องของตำรวจ เรื่องของศาล เป็นเรื่องของพระไม่ใช่ เป็นเรื่องของผู้ว่าฯซีอีโอ อย่าให้ข้าราชการชั้นไหนชั้นใด ข้าราชการหรือประชาชนมีการทุจริต ถ้ามีทุจริตแล้วบ้านเมืองพัง ที่เมืองไทยพังมาเพราะมีทุจริต…”

 

ที่มา : หนังสือ ตามรอยพ่อ ก-ฮ  ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

Related Stories

amazon anti fatigue mats