×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

3 เทคนิคซื้อขาย RMF ให้ปลอดภัย

10,254

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ซื้อ RMF ตั้งแต่ต้นปี

 

เมื่อเข้าสู่เดือน ม.ค. ของทุกปี ให้นักลงทุนสั่งซื้อ RMF จนกว่าจะอายุครบ 55 ปี ในอดีตอาจจะใช้เทคนิคสั่งซื้อไว้ที่ขั้นต่ำ 5,000 บาทเพื่อให้ปลอดภัยไว้ก่อน แต่เงื่อนไขปัจจุบัน (สำหรับปี 2563 เป็นต้นไป) ได้ปลดล็อคเรื่องการลงทุนใน RMF ขั้นต่ำแล้ว เพราะฉะนั้นจึงสามารถสั่งซื้อตามจำนวนขั้นต่ำของแต่ละกองทุนก็ได้ เทคนิคนี้จะช่วยให้ผู้ลงทุนไม่พลาดเรื่องเงื่อนไขการซื้อสม่ำเสมอ คือ ไม่ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเกิน 1 ปี

 

คำนวณวงเงินก่อนลงทุน

 

ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป วงเงินสูงสุดที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อ RMF ได้ คือ 30% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี แต่เมื่อรวมกับเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน (กองทุนครูเอกชน) เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (SSF) แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท (วงเงินลดหย่อนรวมกลุ่มเกษียณ) สิ่งที่ต้องระวังในการคำนวณวงเงินในการซื้อ RMF มี 2 เรื่อง คือ

 

  • ฐานรายได้ในการคำนวณวงเงิน

 

เงินได้ที่สามารถนำมาเป็นฐานในการคำนวณวงเงินสูงสุงสำหรับซื้อ RMF จะต้องเป็น “เงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี” เท่านั้น เพราะฉะนั้นรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี เช่น กำไรจากการขายหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ ไม่สามารถนำมารวมเป็นฐานได้

 

  • การแบ่งวงเงินระหว่างกองทุน RMF และการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆ

 

เนื่องจากวงเงิน 500,000 บาทเป็นวงเงินรวมกลุ่มเกษียณจึงต้องมีการพิจารณาการลงทุนหลายอย่าง

 

กรณีที่ผู้ลงทุนมีการลงทุนใน RMF ในอดีตและยังต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการซื้อสม่ำเสมอ (อายุยังไม่ครบ 55 ปี) วงเงินคงเหลือ B ควรจัดสรรให้การซื้อ RMF เป็นลำดับถัดไป ทั้งนี้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี เหลือเท่าไหร่จึงจะเป็นวงเงินคงเหลือสำหรับประกันบำนาญ กอช. และกองทุน SSF ต่อไป

 

เทคนิคนี้จะช่วยทำให้นักลงทุนลดปัญหาจากการที่ซื้อ RMF เกินวงเงิน ซึ่งนอกจากจะไม่สามารถนำส่วนที่เกินหักเป็นค่าลดหย่อนได้แล้ว ยังต้องเสียภาษีเงินได้จากกำไรที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนส่วนที่เกินวงเงินในภายหลังอีกด้วย

 

จัดทำสรุปการซื้อ RMF ในแต่ละปี

 

ผู้ลงทุนในกองทุน RMF ควรจัดทำสรุปการซื้อ RMF ในแต่ละปีเพื่อควบคุมว่าซื้อ RMF ครั้งแรกเมื่อใด ระงับการซื้อบ้างหรือไม่ ระงับในปีใด ถือหน่วยลงทุนครบ 5 ปี (นับเฉพาะปีที่มีการซื้อ) แล้วหรือไม่ ครบวันที่เท่าไหร่

 

เช่น ลงทุนครั้งแรก 3 ม.ค. 2557 เมื่ออายุ 45 ปี โดยจะมีอายุครบ 55 ปีในวันที่ 14 ก.พ. 2567 ถ้านับระยะเวลา 5 ปีจากการซื้อ RMF ครั้งแรกนับแบบวันชนวันจะครบในวันที่ 2 ม.ค. 2562 แต่เนื่องจากเงื่อนไขการนับระยะเวลา 5 ปีของการถือ RMF ให้นับเฉพาะปีที่มีการซื้อ และในตัวอย่างได้มีการระงับการซื้อ RMF ในปี 2558

 

ดังนั้น ณ วันที่ 2 ม.ค. 2562 จึงต้องตรวจสอบด้วยว่ามีการซื้อ RMF ในปี 2562 แล้วหรือยัง ถ้ายังไม่มีการซื้อ RMF จะถือว่ามีการซื้อ RMF เพียงแค่ 4 ปี คือ ปี 2557 2559 2560 และ 2561 จึงยังไม่เข้าเงื่อนไขของการถือหน่วยลงทุน 5 ปีของ RMF ถ้าต่อมามีการซื้อ RMF ของปี 2562 ในวันที่ 5 มี.ค. 2562 ก็จะครบกำหนด 5 ปีของการถือ RMF ในวันที่ 5 มี.ค. 2562 นั่นเอง แต่ผู้ลงทุนต้องระลึกไว้เสมอว่าการขาย RMF ที่จะไม่ผิดเงื่อนไข “ขาซื้อ” จะต้องขายหลังวันที่มีการลงทุนครบ 5 ปี โดยนับเฉพาะปีที่มีการซื้อ RMF หรือวันที่อายุครบ 55 ปีแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

 

ดังนั้นในกรณีนี้ถ้าจะปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขทั้ง “ขาซื้อ” และ “ขาขาย” ผู้ลงทุนต้องซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน RMF ต่อเนื่องต่อไปอีกทุกปี (ระงับการซื้อได้ไม่เกิน 1 ปีติดต่อกัน) จนกว่าจะอายุครบ 55 ปีในวันที่ 14 ก.พ. 2567 แล้วจึงขายหน่วยลงทุนในกองทุน RMF ได้อย่างไม่ผิดเงื่อนไข

 

ทั้งนี้ผู้ลงทุนอาจเก็บข้อมูลการซื้อ RMF ครอบคลุมไปถึงจำนวนภาษีที่ประหยัดได้ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการซื้อกองทุน RMF และเตือนใจผู้ลงทุนว่าถ้าทำผิดเงื่อนไขของการได้รับสิทธิประโยชน์ “ขาซื้อ” จะต้องจ่ายคืนเงินภาษี 5 ปีย้อนหลังเป็นจำนวนเท่าใด

 

เทคนิคนี้จะช่วยลดความผิดพลาดจากการระงับการลงทุนเกิน 1 ปี หรือการขายกองทุน RMF ก่อนลงทุนครบ 5 ปี หรือขายกองทุน RMF ก่อนอายุครบ 55 ปีโดยไม่ได้ตั้งใจ

 

ถ้าผู้ลงทุนนำทั้ง 3 เทคนิคนี้ไปใช้ก็จะช่วยให้ซื้อขาย RMF ได้อย่างสบายใจ ถูกต้องตามเงื่อนไข ไม่ถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ในบทความหน้าผู้เขียนจะนำ 4 คำถามยอดฮิตของการซื้อขาย RMF ภาคปฏิบัติมานำเสนอให้คลายข้อสงสัยกัน

 

 

#WealthMeUp

 

ที่มาข้อ : http://www.tfpa.or.th/datasource.php?topic=document&sub=article&tab=personal&pageNumber

Related Stories

amazon anti fatigue mats