×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

Unit Linked กับการวางแผนการเงิน

4,748

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

การวางแผนประกัน ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีควบคู่ไปกับการวางแผนการเงินในทุกช่วงเวลาของชีวิต เพราะการวางแผนประกัน มีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อป้องกันและบริหารความความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและเป้าหมายที่สำคัญในวันที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น เจ็บป่วย เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ไม่สามารถที่จะทำงานหาเงินได้เหมือนเดิม

 

ในปัจจุบันหลายคนคงจะเคยได้ยินแบบประกันชีวิตที่เรียกว่า “ยูนิต ลิงค์ (Unit Linked)” ซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของสินค้าประกัน โดยมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากประกันชีวิตทั่วไป

 

คือ ผู้เอาประกันสามารถเลือกพอร์ตการลงทุนได้ด้วยตนเอง ผ่านการลงทุนกองทุนรวมหลากหลายนโยบายการลงทุน ที่บริษัท ประกันชีวิต คัดสรรมาให้ เปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันสามารถสร้างโอกาสได้รับผลตอบแทนจากกองทุนที่เพิ่มขึ้นได้พร้อมกับความคุ้มครอง และด้วยคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นแตกต่างจากประกันแบบทั่วไปในหลายๆ เรื่อง จึงมักจะเป็นตัวเลือกที่ดี ที่จะนำมาใช้เพื่อการวางแผนประกันในระยะยาว ด้วยเหตุผลหลักดังนี้

 

สามารถเพิ่มหรือลดทุนประกันชีวิตได้ 

 

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทุนประกันชีวิตที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงชีวิต เช่น ช่วงที่มีครอบครัว มีลูก และมีหนี้สิน ความต้องการทุนประกันชีวิตจะค่อนข้างสูง แต่เมื่อเวลาผ่านไปภาระต่างๆ เริ่มลดลง สามารถที่จะลดทุนประกันชีวิตลงได้ เป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงและเหลือเงินไปลงทุนเพิ่มขึ้น

 

สามารถกำหนดระยะเวลาการจ่ายเบี้ย

 

หยุดพักชำระเบี้ย ลดเบี้ย หรือจ่ายเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อการลงทุนได้ตามต้องการ และสามารถเลือกจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพแบบคงที่ ไม่เพิ่มตามอายุ (Unit Deducting Rider) เพื่อช่วยให้สามารถวางแผนค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น อีกทั้งเบี้ยประกันที่จ่ายตลอดสัญญาจะน้อยกว่าเบี้ยประกันแบบทั่วไปเมื่อเปรียบเทียบความคุ้มครองที่เท่ากัน

 

ช่วยลดภาระการจ่ายเบี้ยประกันในระยะยาว 

 

ด้วยวิธีการขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนแบบอัตโนมัติ แทนการชำระเบี้ยในแต่ละปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ทำให้ยังคงมีความคุ้มครองต่อเนื่องตลอดสัญญา ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องเบี้ยประกันสุขภาพที่เพิ่มขึ้นตามอายุและสูงมากในช่วงวัยเกษียณ

 

สามารถถอนเงินจากพอร์ตลงทุนเพื่อนำมาใช้ในยามจำเป็น 

 

เช่น จ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมในกรณีความคุ้มครองไม่เพียงพอ หรือช่วงเวลาที่สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพสิ้นสุดลง สามารถถอนเงินจากพอร์ตลงทุนเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพไปตลอดชีวิตโดยที่ไม่ส่งผลกระทบกับเงินส่วนอื่น

 

โอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการออมเงินเพื่อเป้าหมายในระยะยาว 

 

ด้วยระบบบริหารการลงทุน เช่น การจัดพอร์ตลงทุนผ่านกองทุนรวมที่มีสินทรัพย์ลงทุนหลากหลาย (Asset Allocation) การลงทุนแบบถัวเฉลี่ย (Dollar Cost Averaging) เป็นรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือนหรือรายปี เพื่อช่วยลดความผันผวนจากการลงทุน รวมถึงการปรับสัดส่วนการลงทุนในพอร์ตแบบอัตโนมัติ เพื่อให้กลับมาอยู่ในสัดส่วนที่ตั้งใจลงทุนไว้ตั้งแต่ตอนแรก (Auto Rebalancing)

 

สุดท้ายอยากจะฝากคำแนะนำเกี่ยวกับการทำประกันที่ดี ควรจะเริ่มต้นด้วยการวางแผนการเงินก่อน เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นถึงความเสี่ยงและความต้องการในด้านต่างๆ ซึ่งจะทำให้สามารถเลือกความคุ้มครองและแบบประกันได้อย่างเหมาะสม รวมถึงความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันในระยะยาว โดยที่ไม่ส่งผลกระทบกับเป้าหมายทางการเงินด้านอื่นๆ

 

 

#WealthMeUp

 

ที่มาข้อมูล : http://www.tfpa.or.th/datasource.php?topic=document&sub=article&tab=personal&pageNumber=7&id=548

Related Stories

amazon anti fatigue mats