×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

กินหรู อยู่สบาย มีเงินใช้หลังวัยเกษียณ

1,984

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

หลายคนอาจสงสัยว่าการเก็บเงินเพื่อวัยเกษียณควรเริ่มตั้งแต่ตอนไหน คำตอบคือ เริ่มเมื่อพร้อม แต่เพื่อให้แน่ใจว่าหลังเกษียณไปแล้วจะมีเงินใช้จ่ายไม่ขาดตกบกพร่อง ควรเริ่มเก็บเงินตั้งแต่อายุน้อย ๆ

 

เช่น วัยทำงานอายุ 30 ปี มีเป้าหมายเกษียณจากการทำงานตอนอายุ 60 ปี แสดงว่ามีเวลาราว 30 ปีในการเก็บเงิน และประเมินว่าตัวเองจะมีชีวิตอยู่ถึงอายุ 80 ปี หรือราว 20 ปี หลังเกษียณ ก็ต้องวางแผนว่าจะเก็บเงินให้ได้เท่าไหร่ เพื่อใช้จ่ายแบบสบายเมื่อเกษียณ

 

เริ่มต้นด้วยการสำรวจตัวเองว่าจะใช้เงินหลังเกษียณเดือนละเท่าไหร่ เช่น อยากใช้เงิน 20,000 บาทต่อเดือน ก็ต้องเก็บเงินอย่างน้อย ๆ 4,800,000 บาท เพื่อมีใช้เพียงพอในช่วงเกษียณ (20 ปี)

 

หมายความว่าตั้งแต่อายุ 30 ปีไปจนถึงวันเกษียณ ต้องเก็บเงินให้ได้อย่างน้อย ๆ 160,000 บาทต่อปี หรือประมาณ 13,333 บาทต่อเดือน

 

จากนั้นก็นำเงินไปลงทุนในช่องทางการลงทุนด้วยการจัดพอร์ตให้เหมาะกับอายุและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เช่น อายุน้อย ๆ ยังไม่มีภาระที่ต้องรับผิดชอบมากนัก ก่อหนี้ไม่มาก มีระยะเวลาในการหาเงินอีกนาน ควรแบ่งเงินไปลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงสูงได้ เช่น กองทุนรวม SSF และ RMF ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้น กองทุนรวมหุ้น กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนหุ้นต่างประเทศ ทองคำ เป็นต้น

 

เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น (อายุ 40 ปี) เป็นช่วงสร้างครอบครัว มีหนี้สินเยอะ หรือแต่งงานและมีภาระเรื่องลูก ดังนั้น เมื่อมีความรับผิดชอบสูงจึงควรลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงสูง และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำ – ปานกลาง เช่น เพิ่ม RMF ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนรวมผสม เป็นต้น

 

เมื่อถึงวัยใกล้เกษียณ (อายุ 50 ปี) ซึ่งเหลือเวลาหาเงินอีกราวสิบปีก็ถึงวันเกษียณ จึงควรจัดพอร์ตลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น กองทุนรวมตราสารหนี้ เงินฝากแต่เงินบางส่วนก็ควรลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ไม่เกิน 10% ไปลงทุนในกองทุนรวมหุ้น เพื่อหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้น

 

หากเริ่มต้นเก็บเงินตั้งแต่อายุ 30 ปี และจัดพอร์ตให้เหมาะสมกับสไตล์การลงทุนของตัวเอง สมมติว่าได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 5% ต่อปี (ลงทุน 13,333 บาทต่อเดือน)

 

อายุ 40 ปี จะมีเงินเก็บประมาณ 2,070,379 บาท

อายุ 48 ปี จะมีเงินเก็บประมาณ 4,800,000 บาท

อายุ 50 ปี จะมีเงินเก็บประมาณ 5,480,312 บาท

อายุ 60 ปี จะมีเงินเก็บประมาณ 11,096,504 บาท

 

จะเห็นว่าถ้าตั้งใจเก็บเงินเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย คือ 4,800,000 บาท จะใช้เวลาราว 18 ปีเท่านั้น ดังนั้น ประโยชน์ของการเริ่มเก็บเงินตั้งแต่อายุน้อย ๆ และสม่ำเสมอ คือ มีเงินใช้สบาย ๆ หลังเกษียณ

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats