×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

เก็บเงินล้านง่ายๆ เพื่อกินอยู่สบายหลังเกษียณ

1,920

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ ไม่ใช่เป็นเรื่องของคนวัยใกล้เกษียณที่ต้องเอาใจใส่ แต่เป็นเรื่องของคนวัยเริ่มต้นทำงาน เพราะยิ่งเริ่มเก็บเงินเร็วเท่าไหร่ ยิ่งมีเงินเพียงพอกับการใช้ชีวิตหลังเกษียณเร็วเท่านั้น

 

สำหรับผู้ที่เริ่มต้นวัยทำงาน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเก็บเงินเพื่อวัยเกษียณ เพราะรายได้เริ่มมั่นคง และถ้าเริ่มเก็บเงินจริงจังเพื่อต้องการที่จะ “กินอยู่อย่างสบายหลังเกษียณ” จะต้องเก็บเงินก้อนให้ได้เป็น “หลักล้าน” ซึ่งเป็นตัวเลขไม่ได้เกินไปจากความเป็นจริง ตรงกันข้ามทำได้ง่ายมาก

 

ตัวอย่างกรณีของ นาย ก.

 

นาย ก. อายุ 30 ปี มีเงินเดือน 25,000 บาท ยังไม่มีครอบครัวและไม่มีภาระอะไรมาก วางแผนจะเกษียณจากการทำงานเมื่ออายุ 60 ปี (มีเวลาประมาณ 30 ปี ในการเก็บเงิน) ประเมินว่าตัวเองจะมีชีวิตอยู่ถึงอายุ 80 ปี (ประมาณ 20 ปี หรือ 7,300 วันหลังเกษียณ) จะต้องเก็บเงินให้ได้เท่าไหร่ถึงจะพอใช้จ่าย

 

ก่อนอื่น ต้องมาดูว่านาย ก. ต้องการมีเงินไว้ใช้จ่ายประจำวันเพื่อใช้ทุกวันหลังเกษียณอายุจนถึงอายุ 80 ปีหลังเกษียณเท่าไหร่ สมมติว่า 300 บาทต่อวัน เท่ากับต้องมีเงินใช้หลังจากเกษียณอายุ 2,190,000 บาท (300 x 7,300)

 

หมายความว่า นาย ก. จะต้องมีเงินเก็บ 2,190,000 บาท ตอนอายุ 60 ปี เพื่อใช้จ่ายวันละ 300 บาท

 

ปัจจุบันนาย ก. อายุ 30 ปี มีเวลาประมาณ 30 ปีในการเก็บเงินเพื่อให้ได้อย่างน้อย ๆ 2,190,000 บาท คำถาม คือ จะเก็บเงินอย่างไร

 

คำนวณโดยการนำ 2,190,000 บาท หาร 30 ปี เท่ากับ นาย ก. ต้องเก็บเงินให้ได้ 73,000 บาทต่อปี หรือ 6,084 บาทต่อเดือน (คิดเป็น 24% ของเงินเดือน) หรือเก็บเงินประมาณ 203 บาทต่อวัน

 

คำถามถัดมา คือ ถึงแม้ นาย ก. ยังโสดและภาระการเงินยังน้อย แต่การแบ่งเงิน 24% ของเงินเดือนมาเก็บเพื่อเกษียณเพียงเรื่องเดียวอาจเยอะเกินไป เพราะในความเป็นจริงก็ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น

 

ทางเลือกของ นาย ก.

 

การที่นาย ก. เก็บเงิน 6,084 บาทต่อเดือน หรือ 203 บาทต่อวัน เพื่อให้ได้ 2,190,000 บาท ในระยะเวลา 30 ปี เป็นวิธีที่ไม่มีผลตอบแทนเลย แต่สมมติว่านำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนในแต่ละปีไปเรื่อย ๆ จะทำให้เงินที่แบ่งมาเก็บเพื่อวัยเกษียณในแต่ละเดือนลดลง

 

ตัวอย่างเช่น นาย ก. ตัดสินใจแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมผสม 1 กอง และได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 5% ต่อปี เป็นระยะเวลา 30 ปี (360 เดือน)

 

เท่ากับว่าลงทุน 2,632 บาทต่อเดือน (คิดเป็น 10.5% ของเงินเดือน) หรือ 88 บาทต่อวัน โดยลงทุนอย่างต่อเนื่องแบบทยอยลงทุนเป็นรายเดือน (360 เดือน) เมื่อถึงอายุ 60 ปี จะมีเงินเก็บทั้งสิ้น 2,190,000 บาท

 

จะเห็นได้ว่า ถ้าต้องการมีเงินใช้ 300 บาทต่อวัน และมีเงินเก็บเป็นหลักล้าน สามารถทำได้ง่าย ๆ ขอเพียงเริ่มเก็บเงินตั้งแต่เนิ่น ๆ รู้ช่องทางการลงทุนเพื่อรับผลตอบแทน ที่สำคัญมีวินัยการเก็บเงิน ก็จะใช้เงินลงทุนในแต่ละเดือนไม่กี่บาท พูดง่าย ๆ การเงินเพื่อใช้จ่ายหลังเกษียณไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัว และทุกคนสามารถสร้างฝันให้เป็นจริงได้

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats