×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

ออมเงินถูกที่ ชีวิตดีหลังเกษียณ

783

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

อยากวางแผนเกษียณจะเริ่มออมเงินยังไงดี?

 

ชวนมาดู 4 แหล่งออมเงินเพื่อชีวิตดีหลังเกษียณ

 

กองทุนประกันสังคม 

 

ถือเป็นกองทุนที่สร้างหลักประกันให้แก่สมาชิก โดยใช้หลักการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในเรื่องต่างๆ ในที่นี้จะขอพูดถึงหลักประกันกรณีชราภาพซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางแผนเกษียณ โดยเงินสมทบที่เราจ่ายทุกเดือน เดือนละ 750 บาท ประกันสังคมจะนำไปลงทุน และจัดสรรเป็นหลักประกันด้านต่างๆ รวมถึงกรณีชราภาพ ถือเป็นกองทุนภาคบังคับที่มนุษย์เงินเดือนต้องเข้าร่วม โดยจะเรียกสมาชิกที่เข้าร่วมว่าผู้ประกันตน” (รายละเอียดเพิ่มเติมผู้ประกันตนแต่ละประเภท: https://www.sso.go.th/wpr/)

 

ในที่นี้ขอพูดถึงผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งก็คือมนุษย์เงินเดือนอย่างเรานี่เอง

  • หากเรามีการจ่ายเงินสมทบชราภาพน้อยกว่า 180 เดือน เราจะได้รับบำเหน็จตามเงินสมทบที่เราจ่ายไป 
  • หากเราจ่ายเงินสมทบชราภาพมากกว่าหรือเท่ากับ 180 เดือนหรือ 15 ปี เราจะได้รับบำนาญเดือนละ 3,000 บาท และถ้าสมทบต่อไปเรื่อยๆ จะได้เงินบำนาญเพิ่มปีละ 225 บาท 

 

ซึ่งหากอยากทราบว่าจ่ายเงินสมทบไปแล้วเท่าไร ไม่ต้องยุ่งยากคำนวณเอง สามารถเข้าไปดูได้ที่แอปพลิเคชันของประกันสังคม (SSO Connect) เราจะทราบยอดเงินสมทบและพอจะประมาณการเงินเก็บออมเพื่อการเกษียณ

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) 

 

เป็นกองทุนที่ลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจ เพื่อเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้างในกรณีเสียชีวิต ออกจากงาน หรือลาออก เพื่อเป็นทุนในการดำเนินชีวิตหลังเกษียณ ประกอบด้วยเงิน 4 ส่วนหลักๆ คือ เงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์ของเงินสะสม และผลประโยชน์ของเงินสมทบ

 

ประโยชน์อีกข้อหนึ่งของการออมเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกจากเป็นแหล่งเงินออมเพื่อการเกษียณแล้ว.. คุณยังจะมีวินัยในการเก็บออม เพราะเงินส่วนนี้จะถูกหักออกจากเงินเดือนทุกเดือนก่อนนำไปใช้จ่าย ฉะนั้นหากคุณเป็นคนที่เก็บเงินออมไม่ได้ การเพิ่มสัดส่วนเงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ถือเป็นทางเลือกในการออมเงินที่ดีทางเลือกหนึ่ง

 

กองทุนรวม RMF

 

เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการออมเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณอายุ และยังเป็นกองทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วย โดยสามารถลงทุนลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% ของรายได้และไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับการออมเพื่อการเกษียณประเภทอื่นๆ

 

การลงทุนใน RMF สามารถลงทุนในสินทรัพย์ได้ทุกประเภท ดังนั้น จึงมีประเภทของกองทุนให้เลือกลงทุนค่อนข้างหลากหลาย เช่น กองทุนที่มีความเสี่ยงสูง, กองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ, กองทุนที่กระจายการลงทุนแบบ Asset Allocation เป็นต้น โดยผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในกองทุน RMF ด้วยกันได้อีกด้วย 

 

ประกันบำนาญ

 

เป็นอีกแหล่งเงินออมเพื่อการเกษียณที่สำคัญ นอกจากจะได้รับความคุ้มครอง ยังได้เงินคืนรายงวด เหมือนเป็นรายได้ประจำไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณในทุกๆ เดือน โดยมีช่วงอายุรับเงินบำนาญตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป

 

นอกจากนี้ ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี คือ ได้สิทธิลดหย่อนตามเบี้ยที่จ่ายจริงในแต่ละปี ไม่เกิน 15% ของรายได้และไม่เกิน 200,000 บาท สำหรับการลงทุนในประกันบำนาญ โดยกรมธรรม์ที่ใช้สิทธิลดหย่อนได้จะต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และต้องพิจารณาเกณฑ์การประกอบกิจการของบริษัทประกันนั้นๆ ด้วย

 

อีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นข้อดีคือ เรื่องการได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างแน่นอน มีความเสี่ยงต่ำ แม้ว่าผลตอบแทนที่ได้รับอาจจะไม่ได้มากเท่ากับการลงทุน

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats