×

Wealth Me Up คำพ่อสอน

ฮ. เฮลิคอปเตอร์

ตามรอยพ่อ ก-ฮ | ฮ. เฮลิคอปเตอร์ | บทความเรื่อง “ราชาเป็นทั้งมิ่งและขวัญ” เขียนโดยคุณวสุมดี เทศนสดับ เล่าไว้ว่า “…ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ยิ่งกว่าจะทรงห่วงใยพระองค์เองเสียอีก เพราะในขณะที่เสด็จเยี่ยมยุทธภูมิบ้านเชียงกลาง จ.น่านนี้ เผอิญมีตำรวจตระเวนชายแดนกลุ่มหนึ่งถูกล้อมและถูกยิงบาดเจ็บ พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้เฮลิคอปเตอร์ในขบวนไปรับผู้บาดเจ็บ และประทับคอยฟังข่าว…”

อ. อ่อนโยน

ตามรอยพ่อ ก-ฮ | อ. อ่อนโยน | ความอ่อนโยนในทศพิธราชธรรม คือคำว่า มัททวะ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีพระราชอัธยาศัยสุภาพอ่อนโยน มิได้ทรงถือพระองค์ว่าเป็นราชาของแผ่นดิน พระองค์ประทับพับเพียบคุยกับราษฎรทุกหมู่เหล่า

ห. หน้าที่

ตามรอยพ่อ ก-ฮ | ห. หน้าที่ | ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นแบบอย่างอันสูงสุดของความรับผิดชอบต่อการทำหน้าที่ ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการที่บุคคลต่างๆในสังคม ต้องตั้งใจทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อตรงสุจริต เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของประเทศ

ส. สามัคคี

ตามรอยพ่อ ก-ฮ | ส. สามัคคี | มีพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่เน้นย้ำถึงความสามัคคีของคนในชาติมีความตอนหนึ่งว่า “ประเทศชาติก็เหมือนกัน ถ้าร่วมกันจริงๆ ก็อยู่ได้ แต่ถ้ามาคิดดู ในประเทศหนึ่งๆ มักชอบแบ่งพวกกัน…แบ่งกันทั้งนั้น แต่ถ้าแบ่งกันมากเกินไป อยู่กันไม่ได้ ต้องช่วยกันทั้งนั้น…”

ศ. เศรษฐกิจพอเพียง

ตามรอยพ่อ ก-ฮ | ศ. เศรษฐกิจพอเพียง | ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีพระราชดำริเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมานานแล้วว่า “…เราอยู่พอมีพอกิน…ไม่ใช่จะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้…”

ว. วันภาษาไทยแห่งชาติ

ตามรอยพ่อ ก-ฮ | ว. วันภาษาไทยแห่งชาติ | ในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จฯ ไปทรงร่วมอภิปรายในเรื่อง “ปัญหาการใช้ภาษาไทย” และมีพระราชดำรัสตอนหนึ่ง ความว่า “…ภาษาไทยเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเป็นเครื่องมือของมนุษย์ชนิดหนึ่ง คือเป็นทางสำหรับแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งที่สวยงามอย่างหนึ่ง เช่นในทางวรรณคดี เป็นต้น ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดี…”

ล. โลกร้อน

ตามรอยพ่อ ก-ฮ | ล. โลกร้อน | ระยะปีสองปีหลังนี้ ใครๆก็คงได้ยินเรื่องปัญหาภาวะโลกร้อน แต่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีพระราชดำรัสถึงเรื่องโลกร้อนนี้มาเกือบ ๒๐ ปี ก่อนแล้ว ความว่า “…ได้ข้อมูลมาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องหนึ่ง ซึ่งเขาเดือดร้อนกันทั่วโลก คือความเดือดร้อนที่ทุกคนจะต้องประสบ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้รู้…”

ร. รอยพระบาท

ตามรอยพ่อ ก-ฮ | ร. รอยพระบาท | วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ พ.ท. วิโรจน์ ทองมิตร ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตประทับรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ ๙ บนแผ่นปูนปลาสเตอร์ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตามคำขอเพื่อให้เป็นมิ่งขวัญแก่ทหารหาญและราษฎรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละยิ่ง

ย. ยิ้ม

ตามรอยพ่อ ก-ฮ | ย. ยิ้ม | เมื่อครั้งเสด็จฯ เยือนประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สื่อข่าวกราบบังคมทูลถามพระองค์ว่าทำไมพระองค์จึงทรงเคร่งขรึมนัก ไม่แย้มพระสรวลเลย ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงหันพระพักตร์ไปทางสมเด็จฯ พระบรมราชินีนาถ และรับสั่งว่า “นั่นไง…ยิ้มของฉัน”

ม. มะม่วง

ตามรอยพ่อ ก-ฮ | ม. มะม่วง | ในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก มีเหตุการณ์อันชวนคิดตอนหนึ่งเกี่ยวกับมะม่วง พระมหาชนกทรงแสดงปัญญาในการฟื้นฟูต้นมะม่วงที่โค่นลง โดยพระราชทานวิธีไว้เก้าวิธี คือ…

ภ. ภูมิพล

ตามรอยพ่อ ก-ฮ | ภ. ภูมิพล | สมเด็จพระบรมราชชนนีเคยมีรับสั่งกับในหลวงรัชกาลที่ ๙ ถึงความหมายของพระนาม “ภูมิพล” ไว้ว่า “อันที่จริงเธอก็ชื่อภูมิพล ที่แปลว่า กำลังของแผ่นดิน แม่อยากให้เธออยู่กับดิน”

ฟ. ไฟฟ้า

ตามรอยพ่อ ก-ฮ | ฟ. ไฟฟ้า | ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพและหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งหลักการพึ่งพาตนเอง

พ. พร

ตามรอยพ่อ ก-ฮ | พ. พร | ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เขียนเล่าไว้ในหนังสือ หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท เรื่องเคยขอพระราชทานพรจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเกิดของตนเอง พระองค์พระราชทานพรให้ว่า…

amazon anti fatigue mats