×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

Checklist เอกสารยื่นภาษี

15,026

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

เตรียมเอกสารแต่เนิ่นๆ เพื่อเช็กความถูกต้องก่อนยื่นภาษีและช่วยให้ไม่พลาดการใช้สิทธิ โดยเมื่อจะขอเอกสารมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 

นายจ้าง / ผู้ว่าจ้าง

ได้แก่ หนังสือรับรองรายได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ที่ระบุจำนวนรายได้ที่ได้รับจากผู้ว่าจ้างนั้นๆ รวมถึงภาษีที่ถูกหักไว้ทั้งปีด้วย โดยหากเป็นกรณีนายจ้างของงานประจำ เอกสารนี้จะระบุเงินที่เราถูกหักไปจ่ายประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กบข. ด้วย ซึ่งล้วนเป็นข้อมูลที่ต้องในการยื่นภาษี

 

ธนาคาร/บลจ./บริษัทประกัน

ที่ระบุค่าลดหย่อน ได้แก่ หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน/คอนโด หนังสือรับรองการซื้อ LTF/RMF หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันชีวิต/สุขภาพ

 

ที่ระบุรายได้ ได้แก่ เงินปันผลกองทุน ดอกเบี้ยเงินฝากที่ ดอกเบี้ยหุ้นกู้/พันธบัตร (ขอจากนายทะเบียน) เพื่อใช้ในกรณีต้องการขอคืนภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไป ซึ่งขึ้นอยู่กับฐานภาษีแต่ละคน

 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD)

ได้แก่ หนังสือรับรองรายได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ที่ระบุรายได้เงินปันผล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และอัตราภาษีนิติบุคคลที่จ่ายเงินปันผลนั้น สำหรับคนที่ต้องการใช้สิทธิขอเครดิตภาษีเงินปันผล ซึ่งมักเป็นคนที่มีฐานภาษี 0%-25%

 

ประกันสังคม / กอช.

สำหรับคนที่รับจ้างอิสระและมีการจ่ายเงินประกันสังคมหรือ กอช. ต้องติดต่อเพื่อขอรับเอกสาร เพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานแสดงค่าลดหย่อนดังกล่าว

 

ผู้รับเงิน

เช่น ใบเสร็จค่าฝากครรภ์หรือคลอดบุตรจากสถานพยาบาล ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีค่าซื้อสินค้า OTOP / หนังสือ / e-Book / ยางล้อรถ / แพ็กเกจทัวร์หรือที่พักเมืองรองจากผู้ประกอบการ หลักฐานการรับเงินบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ ที่สรรพากรประกาศไว้ เพื่อใช้แสดงค่าลดหย่อนที่เกี่ยวข้อง

 

เตรียมด้วยตนเอง

สำหรับบุตรที่อายุไม่เกิน 20 ปี หรืออายุ 21-25 ปี แต่ยังเรียนในมหาวิทยาลัยหรืออุดมศึกษาอยู่ และไม่มีรายได้ (หรือมีรายได้แต่ทั้งปีไม่ถึง 30,000 บาท) สามารถนำสูติบัตรของบุตรเป็นหลักฐานเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนได้

 

สำหรับบิดาหรือมารดาที่อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่มีรายได้ (หรือมีรายได้แต่ทั้งปีไม่ถึง 30,000 บาท) ไม่มีพี่น้องของตนยื่นใช้สิทธิลดหย่อน และเราเป็นผู้มีส่วนอุปการะท่านแล้ว สามารถนำหนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา (ล.ย.03) ให้บิดา/มารดาลงนาม เป็นหลักฐานเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนได้

 

สำหรับคนพิการหรือคนทุพพลภาพที่เรามีส่วนอุปการะ สามารถนำบัตรประจำตัวคนพิการ ใบรับรองแพทย์ และหนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพ  (ล.ย.04) โดยกรอกและลงนามด้วยตนเอง เป็นหลักฐานเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนได้

 

อย่ามองข้ามเอกสารการใช้สิทธิ เพราะเอกสารบางอย่างอาจต้องใช้เวลาในการขอ ซึ่งหากไม่รีบเตรียมแต่เนิ่นๆ อาจประสบปัญหาขอเอกสารไม่ทันเวลาการยื่นภาษีได้

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats