×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

ปรับความคิด...ชีวิตเกษียณสุข

2,162

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

การเก็บเงินเพื่อวัยเกษียณเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรลงมือทำ และทางที่ดีควรทำตั้งแต่อายุน้อยๆ แต่ก็มีอีกหลายคนที่ยังไม่เริ่มต้นเลย เพราะมัวแต่ใช้เงินกันอย่างเพลิดเพลิน และนี่คือเหตุผลหลักๆ ที่ทำให้ไม่มีเงินใช้หลังเกษียณ

 

ไม่รีบ

เพราะเชื่อว่าการเก็บเงินเพื่อใช้หลังวัยเกษียณเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเร่งรีบ ทำให้หลายคนมักเริ่มต้นเก็บเงินเมื่ออายุเข้าหลัก 40 ไปแล้ว หรือบางคนก็ล่วงเลยไปถึงอายุ 50

ปี ผลลัพธ์คือ ต้องกันเงินแต่ละเดือนไปเก็บออมมากถึงมากที่สุด หรือบางคนก็อาจท้อแท้กลางคัน สุดท้ายก็ล้มเหลว

 

มั่นใจ

หลายคนเชื่อว่าการออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และเมื่อทำงานและเป็นสมาชิกกองทุนดังกล่าวจนครบตามเงื่อนไขก็จะได้รับเงินเพียงพอ  และสามารถเลี้ยงชีพหลังวัยเกษียณได้อย่างสบาย แต่ความจริงแล้วอาจไม่เพียงพอ เพราะทุกวันนี้หรือในอนาคต ภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ให้ลูกหลานเลี้ยง

เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ไม่วางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ เพราะเชื่อว่าลูกหลานจะเลี้ยงดูไปตลอด

 

ลืมเงินเฟ้อ

หลายคนวางแผนเก็บเงินเพื่อเตรียมใช้หลังวัยเกษียณอย่างเป็นขั้นเป็นตอน แต่ลืมนึกถึงเรื่องเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญทำให้มูลค่าเงินในอนาคตหดหายไปอย่างมาก เช่น เงิน 100 บาทวันนี้ ถ้าเงินเฟ้อเฉลี่ย 3% ต่อปี อีก 20 ปีข้างหน้า เงินจะเหลือเพียง 55 บาท

 

หนี้ท่วมหัว

ก่อนวันเกษียณ หนี้สินยังท่วมหัว เช่น หนี้บ้าน หนี้รถ หนี้บัตรเครดิต สุดท้ายก็ต้องนำเงินก้อนสุดท้ายที่เก็บเอาไว้ไปใช้หนี้ หลายคนใช้หนี้จนแทบไม่มีเงินเหลือเพื่อใช้หลังเกษียณ

 

ถ้าไม่อยากเกษียณเศร้า…ถึงเวลาต้องปรับความคิดใหม่ และเริ่มต้นออมเพื่อเกษียณสุขกันได้แล้ว

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats