×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

7 หุ้น พื้นฐานแน่น ผลตอบแทนปี 2566 เด่น

2,373

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ผลตอบแทนจากการลงทุน หรือ ROI เป็นตัววัดประสิทธิภาพเพื่อประเมินความสามารถในการทำกำไรของการลงทุน ซึ่งเป็นการวัดผลตอบแทนโดยตรงจากการลงทุนในกรอบเวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อเทียบกับต้นทุนของการลงทุน พูดง่ายๆ จะเปรียบเทียบระหว่างผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนกับต้นทุนที่ลงทุนไปทั้งหมด ผลลัพธ์ที่ได้แสดงถึงมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาสินทรัพย์นั้นๆ 

 

สูตรคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน

 

= (ราคาปิดของหุ้น + มูลค่าเงินปันผลต่อหุ้น + มูลค่าเงินคืนทุนต่อหุ้น) / ราคาปิดวันก่อนหน้าของหุ้น

 

สมมติว่าซื้อหุ้น แสดงว่าหุ้นที่ได้กำไรจะต้องมีค่า ROI เป็นบวก หมายถึง จะได้กำไรหลังหักต้นทุนออกไปแล้ว 

 

  • ROI มากกว่าศูนย์ (+) คือ ซื้อหุ้นได้กำไร ยิ่ง ROI สูง แปลว่า กำไรยิ่งสูง
  • ROI เท่ากับศูนย์ (0) คือ ซื้อหุ้นแล้วยังเท่าทุน
  • ROI น้อยกว่าศูนย์ (-) คือ ซื้อหุ้นแล้วขาดทุน ยิ่ง ROI ติดลบมากเท่าไหร่ แปลว่า ขาดทุนมาก

 

อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนอยู่ในระดับใดก็ขึ้นอยู่กับการยอมรับความเสี่ยงของนักลงทุนและระยะเวลาในการลงทุน โดยถ้ารับความเสี่ยงได้สูง ผลลัพธ์ของผลตอบแทนจากการลงทุนจะสูงตามไปด้วย เช่นเดียวกันผลตอบแทนจะต่ำถ้ายอมรับความเสี่ยงได้ไม่มาก

 

สำหรับข้อดีของการรับรู้ผลตอบแทนจากการลงทุน คือ จะทำให้สามารถวางแผนการลงทุนได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น เมื่อซื้อหุ้น A ไปแล้วไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ เช่น ราคาไม่ปรับขึ้นหรือปรับลดลง เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยนแปลง ก็อาจพิจารณาขาย หรือเมื่อประเมินแล้วพบว่ามีหุ้นตัวอื่นๆ ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหุ้น A ก็สามารถขายทำกำไรเพื่อไปลงทุนหุ้นตัวอื่นๆ 

 

ถ้าเอ่ยถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น พบว่าราคาหุ้นที่ปรับขึ้นมักขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ถ้าเกิดจากปัจจัยพื้นฐาน เช่น สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะอุตสาหกรรม หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัท ส่วนถ้ามาจากปัจจัยทางเทคนิค เช่น ความคาดหวังของนักลงทุน แรงซื้อ แรงขาย เป็นต้น    

 

อย่างไรก็ตาม การคำนวณเพื่อให้รู้ผลตอบแทนจากการลงทุนก็เป็นเครื่องมือพื้นฐานและง่ายต่อการตีความเพื่อหาโอกาสทำกำไรเท่านั้น ดังนั้น ก่อนตัดสินใจซื้อหุ้นจึงต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบ เพื่อลดความเสี่ยง โดยเฉพาะปัจจัยพื้นฐาน เช่น ความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วย

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats